CENTRUM SPORTU I REKREACJI W ŁASKU

Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku

Klauzule RODO

Klauzula informacyjna monitoring RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych gromadzonych w ramach monitoringu wizyjnego jest Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku ul. Szkolna 2, 98-100 Łask, adres e-mail: plywalnia.csir@lask.pl, tel. 436761177

W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym inspektorem Ochrony Danych, przesyłając e-mail na adres: iod.csir@lask.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie naszych obiektów.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z nami współpracującym, podwykonawcom, prawnikom, organom scigania oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 30 dni. Dane mogą być przetwarzane dłużej tylko jeśli nagranie z monitoringu przekazano organom ścigania lub innym uprawnionym podmiotom w celach dowodowych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji celów, o których mowa powyżej. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku ul. Szkolna 2, 98-100 Łask, adres e-mail : biuro.csir@lask.pl

W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym inspektorem Ochrony Danych, przesyłając e-mail na adres: iod.csir@lask.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b) jeśli zawieracie Państwo z nami umowę, nawet ustną, art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu wykonania umowy;
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakim może być obrona przed roszczeniami i prowadzenie monitoringu wizyjnego w celach bezpieczeństwa mienia i osób;
d) w pozostałych przypadkach art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa świadoma i dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z nami współpracującym, podwykonawcom, prawnikom, księgowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji celów, o których mowa powyżej.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.